Školní psycholog

Mgr. Anita Michajluková

Kde:      místnost Školního poradenského pracoviště, 1 . patro, vlevo na konci chodby

Kdy:      pondělí  7:30 – 17:00

              čtvrtek   7:30 – 15:00

Žáci mohou využívat možnost konzultací i v době vyučování po předchozí dohodě žáka nebo jeho rodičů s psychologem a se souhlasem vyučujících.

Rodiče – termín nutno dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem.

Kontakt:   [email protected]

tel.: 777 859 847

Děti mohou využít ke kontaktování psychologa případně  i schránku na dveřích Školního poradenského pracoviště v 1. patře vlevo na konci chodby – můžete vhodit lísteček se jménem a třídou a informací, proč byste chtěli s psychologem mluvit a on vás potom vyhledá a domluvíte si společně konzultaci.

Aktuální info v době uzavření škol z důvodu epidemie koronaviru: 

Vážení rodiče, současná celostátní opatření a vyhlášený nouzový stav  přináší mnohé zátěžové a stresové chvíle dětem  i  rodičům – uzavření školy  a výuka na dálku  může být pro děti a rodiče náročná – musejí zvládat nejen svoji práci, ale i pomoc dětem s učivem, do toho někteří rodiče mohou být vystaveni existenčním starostem z důvodu snížení příjmů, děti se po čase doma nudí, můžeme se cítit ohrožení a ve strachu, úzké společné soužití po delší dobu přináší konflikty, frustrace a třecí plochu.  Nemohu Vám a Vašim dětem být k dispozici osobně, ale nic nebrání tomu kontaktovat se prostřednictvím  e-mailu ([email protected]), telefonicky (777 859 847) , po skypu, whats-upu  a podobně. Jsem Vám i dětem k dispozici, kontakty jsou uvedeny zde.

A info pro děti – nejsem sice ve škole a tak nemůžete přijít zaťukat a nebo hodit lísteček do schránky, ale klidně napište nebo zavolejte, kdybyste potřebovali něco probrat. I klidně to,  co není určeno pro rodičovské uši :-))

školní psycholožka Mgr. Anita Michajluková

A tady je pro povzbuzení rodičů aktuální článek:

Jak zvládnout karanténu s dětmi: Nebojte se je vystavit frustraci a budujte jejich samostatnost, říká psycholožka

Zde vkládám materiál pro děti  – Jak se učit doma

Jak si uspořádat  všechna zadání,  uzpůsobit místo k učení, určit priority atd.., mrkněte na tipy.

Učíme Se Doma

S čím můžete za psychologem přijít:

Jako žák:

 • problémy osobní, rodinné nebo související se školou
 • když si nevíš rady ve vztazích se spolužáky, učiteli, rodiči, sourozenci
 • při potížích s s učením, školním prospěchem, domácí přípravou, nevíš, jak se učit a je potřeba si osvojit styly či techniky učení
 • chceš pomoct se zvládáním úzkosti, strachů, trémy např. při zkoušení, referátech apod..
 • děje se nějaká nečekaná a náročná věc v tvém životě – např. náhlá událost v rodině, vážné onemocnění, úraz, rozvod rodičů apod.
 • prostě kdykoliv budeš mít potřebu si popovídat o něčem, co tě trápí a nevíš, jak to vyřešit. A hledáš někoho, kdo je nezaujatý, vyslechne tě, nebude se ti smát, ale vezme tě vážně a pomůže ti najít cestu, co s tím

Jako učitel:

 • poradenství a intervence při výukových, výchovných a kázeňských potížích s jednotlivými žáky – možnost pozorování psychologem ve třídě, zjišťování informací od učitele a rodičů a následně vytvoření plánu a doporučeného postupu, po té průběžné sledování a další spolupráce do doby vymizení potíží
 • práce se třídou – náslechy, diagnostika a zlepšení sociálního klimatu ve třídě – preventivní diagnostika klimatu ve třídě a vytipování potenciálních potíží, práce se třídou jako prevence zhoršování klimatu, začleňování problematických žáků, utužení třídní soudržnosti a nastavení funkčních třídních pravidel
 • možnost vedení či spoluvedení třídnické hodiny, inspirace pro stavbu třídnické hodiny, možnost inspirace sociálně – psychologickými hrami
 • možnost zorganizování a vedení programů s domluveným zaměřením: př. zlepšení třídního klimatu, integrace nových či problematických dětí apod..
 • spolupráce při prevenci a řešení sociálně – patologických jevů (šikana, záškoláctví, drogy apod..)
 • pomoc při adaptaci nových žáků
 • individuální osobní konzultace pro učitele

Jako rodič:

 • konzultace výchovných, výukových, vztahových a osobnostních problémů vašeho dítěte ve škole i doma
 • můžete přijít, pokud si nevíte rady např. s usměrněním některého chování vašeho dítěte doma nebo ve škole, při potížích s domácí přípravou do školy, konzultovat aktuální náročnější rodinou situaci, např. rozvod, uspořádání péče o dítě apod..
 • při zásadních výukových potížích získáte doporučení a kontakty na další odborná pracoviště (např. pedagogicko – psychologická poradna, speciálně – pedagogické centrum, logopedie, pracoviště klinické psychologie  .) a veřejné instituce a neziskové organizace
Pozn.: Stanovení pedagogicko – psychologické diagnózy a vystavení příslušné zprávy je ve výhradní kompetenci pedagogicko – psychologických poraden a speciálně – pedagogických center, zákonný zástupce nezletilého může zprávu předat škole, případně na jejím základě požádat o vypracování individuálního vzdělávacího plánu žáka.
 • nabídky besed pro rodiče na témata spojená s výchovou dětí a školní docházkou – budou vypisovány průběžně v podvečerních hodinách

Aktuální:

Besedy  se školní psycholožkou nad tématy  spojenými s výchovou dětí

Zvu rodiče na podvečerní besedy zaměřené na různá témata spojená s výchovou a školní docházkou dětí.  Podle zájmu konkrétní skupiny rodičů budeme vybírat  z témat: efektivní a fungující  domácí příprava dětí – jak k ní jako rodiče přistupovat, aby to fungovalo a děti za ní přebíraly zodpovědnost, jak děti podporovat v samostatnosti a  budovat jejich sebevědomí, začlenění do školního kolektivu, používání elektronických médií. Co dělat, když dítě neposlouchá – jaké možnosti jako rodiče máme, abychom se vyhnuly jen  zákazům a trestání – rodičovský rejstřík možností,  co dělat když.., různé konkrétní situace, jak jinak reagovat atd..

Besedy budou probíhat ve dvou skupinách –jedna skupina  pro rodiče 1.-4. tříd a  druhá pro rodiče 5.-7. tříd –  rozdělení je na základě průzkumu zájmu, který proběhl na podzim. V každé skupině bude cca 10 rodičů a každá skupina se setká celkem 3x po sobě v intervalu cca 14 dní.  Konkrétní termíny setkání jsou uvedeny níže. Závazně se přihlašujte na mail [email protected] nebo telefonicky na 777 859 847. Besedy jsou  pro rodiče zdarma.

Besedy povede  Mgr. Anita Michajluková, která zde na škole  pracuje jako školní psycholožka a má mnohaleté zkušenosti s prací s rodinami a dětmi různého věku. Je také autorkou úspěšné  knížky „Dítě, které se v životě neztratí – jak ho vychovat a podpořit na  vlastní cestě“. Více na www.michajlukova.cz

Termíny:

Skupina  rodičů dětí  1. – 4. třída: úterky  11.2., 25.2., 17.3. 2020, vždy 17 – 19 hodin

Skupina rodičů 5.-7. třída: úterky 24.3., 7.4., 21.4. 2020,  vždy 17 – 19 hodin

Kde: místnost Školního poradenského pracoviště – hlavní budova  školy, 1. patro, vlevo na konci chodby

 

—————————————————————————————————————-

Školní psycholog:

 • je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č.72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí
 • dle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, pracuje s nezletilými žáky na základě informovaného souhlasu jejich zákonných zástupců s touto péčí
 • poskytuje bezplatné služby žákům ZŠ Stochov, jejich rodičům a pedagogům

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují  služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Rodiče podepisují generální souhlas s činností těchto odborníků na škole. V případě dlouhodobé spolupráce je rodič vyzván k podepsání individuálního souhlasu s poskytováním poradenské služby (podle § 1, odst. 2 a 3 vyhl. 72/2005 Sb o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních). Informace a data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti jsou považována za důvěrná a jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Souhlas zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud či policie požádá o poskytnutí informací o daném žákovi.

k zapůjčení v ŠPP

Dokumenty ke stažení: